Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Po drugieSeminarium interdyscyplinarne: Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych   Organizatorzy: Fundacja po DRUGIE przy wsparciu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE,,   Celem seminarium jest omówienie najważniejszych problemów stojących na drodze do prawidłowego funkcjonowania dziecka/młodego człowieka wywodzącego się z rodziny dysfunkcjonalnej, odznaczającego się demoralizacją, mającego na swoim koncie pobyty w różnych instytucjach   Seminarium jest skierowane do: [więcej]

Uchwały Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Koninie

Sąd Okregowy w KoninieW dniu 11 stycznia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie przyjęło dwie uchwały. Odnoszą się one do kwestii braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników oraz naruszenia trójpodziału władzy.   Poniżej prezentujemy treść uchwał.  

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie wyraża

[więcej]

Ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595)

Nowy akt prawny1 Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595), która ma na celu doprowadzenie do szerszego wykorzystania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.   Mediacje w sprawach cywilnych zostały wprowadzone w 2005 r., lecz mimo upływu czasu instytucja ta nie jest w pełni wykorzystywana, liczba ugód zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza nawet 1% spraw cywilnych rozpoznawanych przed sądami.   W  celu zwiększenia popularności polubownych metod rozwiązywania sporów ustawodawca wprowadził zmiany m.in w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prawie o ustroju sadów powszechnych.   Realizując zamierzenie podniesienia wśród obywateli świadomości istnienia alternatywy polubownego  [więcej]

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Nowy akt prawny1 Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r., poz. 2190). Przypominamy również, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przestały istnieć rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne, które z tym dniem stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.   Powyższe zmiany wprowadza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418), która została ogłoszona 18 września 2015 r.   Zespoły tworzy i znosi, w drodze zarządzenia, Minister Sprawiedliwości.   Zadaniem tychże, zgodnie z treścią art. 1 powołanej ustawy, jest [więcej]

Spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

20151209_135837_2W dniu 9 grudnia 2015 r., na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - SSN Dariusza Zawistowskiego, odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia - Karoliną Sosinską.   Podczas spotkania omawiano formę współpracy środowiska sędziowskiego z Krajową Radą Sądownictwa, obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jak również kwestie dotyczące ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.   Sędzia Sosinska zaprezentowała Przewodniczącemu KRS dotychczasową działalność Stowarzyszenia Pro Familia i przedsięwzięcia planowane na rok 2016.   Prezes Stowarzyszenia wskazała, że Stowarzyszenie od czasu swego powstania w 2014 r. zgromadziło ponad 200 zagadnień prawnych, które [więcej]

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 18 listopada 2015 r., III CZP 74/15

Godlo_SN Sąd Najwyższy udzielił, w treści swego orzeczenia, odpowiedzi na pytanie: czy na tle przepisu art. 182 § 1 zd. 1 k.p.c. bieg terminu rocznego, o którym w nim  mowa, przerywa każdy, czy też tylko skuteczny, tzn. pozytywnie rozpatrzony przez Sąd, wniosek o podjęcie zawieszonego w sprawie postępowania?​   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r.   ​Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c., zawieszonego na skutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.), nie jest dopuszczalne, jeżeli powód przed upływem roku od dnia postanowienia o zawieszeniu złożył wniosek o podjęcie postępowania, wskazując prawidłowy adres pozwanego; złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postępowania.  
[więcej]

Wsparcie integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne

Logo integracja spolecznaStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wspiera pierwszy w Polsce program mieszkań treningowych skierowany do byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych, którego organizatorem jest współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia - Fundacja po DRUGIE.   W dniu 17 grudnia 2015 r. w Pedagogium - Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie - odbyła się konferencja pt. „Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne” podsumowująca dotychczasowe działania Fundacji, ale również pozwalająca na szeroką dyskusję na temat ww. programu.   W trakcie konferencji Stowarzyszenie Pro Familia reprezentował sędzia Tomasz Bac.   Dotychczas w programie mieszkań treningowych wzięło udział kilkanaścioro dziewcząt i chłopców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych z całej Polski – z różnym skutkiem. Prowadząc mieszkania treningowe można obserwować jak młodzież jest przygotowana do dorosłego życia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że choć nie każda osoba trafiająca pod skrzydła Fundacji jest skłonna skorzystać z oferowanej jej pomocy, to specjalistyczna oferta i narzędzia wspierające byłe wychowanki i wychowanków są potrzebne. [więcej]

Wyrok Sądu Najwyższego – sędziemu nie można zakazać udziału w szkoleniu

Godlo_SN W dniu  26 października 2015 roku Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny wydał wyrok (sygn. akt SNO 64/15), w treści którego stwierdzono, że  jeżeli sędzia wywiązuje się ze swoich obowiązków służbowych, takich jak prowadzenie rozpraw czy pisanie w terminie uzasadnień, to nie ma podstaw, aby zakazać mu udziału w szkoleniu.   Sąd Najwyższy podkreślił, że sędzia nie musi pozostawać w gotowości do pracy, winien jednak wywiązywać się z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawodawca.  
[więcej]

Konferencja „Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki”

Konf_KRS 24_11_2015W dniu 24 listopada 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja "Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki", objęta honorowym patronatem Pierwszego Prezesa SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.   Na zaproszenie organizatorów – Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenia Sędziów THEMIS – w konferencji uczestniczyła prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Karolina Sosinska.   W toku obrad poruszono aktualne problemy związane z niezależnością sądownictwa i niezawisłością sędziowską jako fundamentalnymi zasadami demokratycznego państwa prawa.   Nadto omówiono m.in. rolę sędziów funkcyjnych i  zagadnienia związane z nadzorem administracyjnym nad [więcej]

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 21 października 2015 r., III CZP 68/15

Godlo_SNCzy adwokatowi ustanowionemu z urzędu celem reprezentowania strony uprawnionej do alimentów przyznaje się - w przypadku braku podstaw do obciążenia osoby zobowiązanej do alimentów obowiązkiem zwrotu kosztów - od Skarbu Państwa zwrot kosztów pomocy prawnej według niższej stawki wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 461) czy też według stawki wyższej wynikającej z treści § 7 ust. 4 w zw. z § 6 cytowanego rozporządzenia?​  
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r.
 
Jeżeli osoba zobowiązana do alimentów nie została obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów, adwokatowi ustanowionemu z urzędu dla strony uprawnionej do alimentów przyznaje się od Skarbu Państwa wynagrodzenie ustalone na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002
[więcej]