W dniu 29 sierpnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Pomnik rodzina

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia opiniując projekt ww. ustawy wskazywało, że jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, opisanych w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest rozstrzygniecie o władzy rodzicielskiej. W świetle unormowań sprzed nowelizacji, w razie braku porozumienia, o którym mowa w art. 58 k.r.o. sąd jest zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, a reguluje ją art. 107 k.r.o.

 

Taka konstrukcja nie znajdowała żadnego uzasadnienia, prowadziła jedynie do niepotrzebnego antagonizowania stron, rozróżniania rodziców na pierwszo i drugoplanowych, gdy częstokroć brak było podstaw do uznania, że ograniczenie wynika  z nieodpowiednich kwalifikacji rodzica.

 

Ustawodawca również błędnie obligował sąd do rozstrzygnięcia o kontaktach w sprawach o rozwód, nawet w przypadku porozumienia między rodzicami, którzy nie zgłaszają potrzeby regulowania kontaktów z dzieckiem. Taka konstrukcja spotykała się od lat ze słuszną krytyką, albowiem nie służyła żadnemu celowi w przypadku braku konfliktu w tym zakresie między rodzicami.

 

Z wyżej opisanych powodów Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia pozytywnie oceniło zmianę unormowań zawartych w art. 58 k.r.o. i art.107 k.r.o.

 

Wprowadzone rozwiązania w zakresie nowelizacji art.

[więcej]

Postulaty legislacyjne wynikające z analizy prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.

Pismo do MS 1 str z ramką

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa i skierował je do Ministra Sprawiedliwości.

 

Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.

 

Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia.

[więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Zdrowia

Pismo do MZ 1 str z ramkąZarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Zdrowia.

 

Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.

 

Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia.

[więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.

 

Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia.

[więcej]