W dniu 29 sierpnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Pomnik rodzina Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia opiniując projekt ww. ustawy wskazywało, że jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, opisanych w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest rozstrzygniecie o władzy rodzicielskiej. W świetle unormowań sprzed nowelizacji, w razie braku porozumienia, o którym mowa w art. 58 k.r.o. sąd jest zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, a reguluje ją art. 107 k.r.o.   Taka konstrukcja nie znajdowała żadnego uzasadnienia, prowadziła jedynie do niepotrzebnego antagonizowania stron, rozróżniania rodziców na pierwszo i drugoplanowych, gdy częstokroć brak było podstaw do uznania, że ograniczenie wynika  z nieodpowiednich kwalifikacji rodzica.   Ustawodawca również błędnie obligował sąd do rozstrzygnięcia o kontaktach w sprawach o rozwód, nawet w przypadku porozumienia między rodzicami, którzy nie zgłaszają potrzeby regulowania kontaktów z dzieckiem. Taka konstrukcja spotykała się od lat ze słuszną krytyką, albowiem nie służyła żadnemu celowi w przypadku braku konfliktu w tym zakresie między rodzicami.   Z wyżej opisanych powodów Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia pozytywnie oceniło zmianę unormowań zawartych w art. 58 k.r.o. i art.107 k.r.o.   Wprowadzone rozwiązania w zakresie nowelizacji art. [więcej]

Postulaty legislacyjne wynikające z analizy prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.

Pismo do MS 1 str z ramką Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa i skierował je do Ministra Sprawiedliwości.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Zdrowia

Pismo do MZ 1 str z ramkąZarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Zdrowia.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]