Stowarzyszenie Pro Familia działa na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, dobra dziecka i rodziny.

 

Głównym kierunkiem naszej aktywności jest dążenie do poprawy warunków pracy orzeczniczej. Zamierzamy ten cel osiągnąć inicjując debaty w zakresie zgłaszanych przez Państwa dylematów prawnych i w ten sposób poszukując ich rozwiązań, realizację szkoleń oraz opiniowanie projektów legislacyjnych.

 

Pragniemy także prezentować społeczeństwu rzeczywisty wizerunek sędziego rodzinnego, mającego na względzie dobro dziecka i rodziny.

 

Wsparciem dla naszych działań jest m.in. współpraca z periodykiem „Rodzina i Prawo” i organizacjami funkcjonującymi w obszarze prawa rodzinnego.

 

Stowarzyszenie realizuje kompleksowe działania na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, dobra dziecka i rodziny również poprzez:

 

– utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Członkami Stowarzyszenia z terenu całego kraju, poprzez wysyłanie anonimowych ankiet, celem zapoznania się z sygnalizowanymi przez sędziów zagadnieniami prawnymi, powodującymi trudności orzecznicze czy rozbieżnościami merytorycznymi w stosowaniu prawa pomiędzy sądami I i II instancji, których efektem jest  nieuzasadnione uchylenie bądź zmiana orzeczeń I instancji. Przesyłane ankiety będą dotyczyły również planowanych istotnych  zmian w prawie rodzinnym,

 

– zawarcie umowy z redakcją periodyku Rodzina i Prawo, w ramach której umożliwi Członkom Stowarzyszenia otrzymywanie kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

– współpracę z instytucjami inicjującymi zmiany w prawie rodzinnym i w ten sposób działanie na rzecz poprawy prawa rodzinnego w Polsce, umożliwiając środowisku sędziowskiemu aktywny udział w jego udoskonalaniu  i tworzeniu,

 

– inicjowanie spotkań i dyskusji w ramach powołanego w tym celu Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Pro Familia,

 

– realizację konferencji i szkoleń dla Członków Stowarzyszenia,

 

– promowania aktywności sędziów w ramach ogólnopolskiego konkursu dla sędziów rodzinnych dotyczącego problematyki z zakresu kognicji sądu rodzinnego,

 

– zgłaszanie postulatów legislacyjnych poszczególnym resortom,

 

– organizację społecznej akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, w ramach której sędziowie rodzinni oraz inne osoby będą mogły przekazać 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom,

 

– dbanie o zaufanie społeczne poprzez prezentowanie rzeczywistego wizerunku sędziego rodzinnego, często odmiennego niż ukazywany w mediach.

 

Serdecznie Państwa zachęcamy do włączenia się do akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.

Statut Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych „Pro Familia” zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: Association of Family Judges „ Pro Familia”.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Kraków.

 

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych założeniach programowych.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może tworzyć Koła.

 

§ 5.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą i oświatową.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

 

§ 6.

Celami Stowarzyszenia są:

1) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
2) umacnianie niezawisłości sędziów i ich autorytetu w społeczeństwie,
3) wdrażanie najwyższych standardów etyki zawodowej sędziego,
4) podnoszenie jakości sądownictwa rodzinnego i poprawa jego wizerunku w społeczeństwie,
5) realizacja w systemie prawa i praktyce sądowej praw człowieka i wolności obywatelskich, w tym praw dziecka,
6) analizowanie prawa obowiązującego, tworzenie oraz wspieranie inicjatyw legislacyjnych w celu poprawy jakości prawa materialnego i procesowego stosowanego przez sądownictwo rodzinne,
7) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, a szczególnie stowarzyszeniami sędziów,
8) upowszechnianie i pogłębianie świadomości prawnej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem prawa dotyczącego rodziny i dzieci,
9) inicjowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych oraz kultury fizycznej i sportu, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
10) inicjowanie i organizacja spotkań, konsultacji i innych przedsięwzięć z udziałem sędziów i przedstawicieli innych środowisk wspierających sądownictwo rodzinne,
11) wymiana doświadczeń sędziów rodzinnych, doskonalenie ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
12) wspieranie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównania ich szans,
13) dążenie do umacniania i ochrony rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
14) integracja środowiska sędziów rodzinnych.

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie konferencji, szkoleń, wystaw, seminariów, debat sędziów i innych środowisk wspierających sądownictwo rodzinne,
2) podejmowanie działań z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiem demoralizacji młodzieży,
3) prowadzenie badań i analiz z zakresu prawa, szczególnie rodzinnego,
4) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników,
5) współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
6) współpracę z samorządami zawodów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów,
7) popularyzowanie prawa i działalność oświatową,
8) prowadzenie strony internetowej,
9) kontakty z przedstawicielami mediów,
10) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia,
11) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
12) współpraca z instytucjami i organizacjami pożytku publicznego,
13) współpracę ze studentami wyższych uczelni na zasadach wolontariatu.
14) podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 9.

Członkiem zwyczajnym może być sędzia oraz pracownik naukowy zajmujący się problematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia tych osób w stan spoczynku lub na emeryturę oraz przejścia do innych zawodów prawniczych.

 

§ 10.

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna współpracująca z sądami rodzinnymi, która przedłoży na piśmie pozytywną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 

§ 11.

1. Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji.
2. Członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia i gotowości uiszczania składek członkowskich oraz rekomendacji o których mowa w § 10 statutu. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia uchwały Zarządu Głównego.

 

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji Zarządu Głównego.
2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przed¬stawiciela, który powinien być członkiem Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka nadzwyczajnego.

 

§ 13.

Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej członka wspierającego.

 

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub sądownictwa rodzinnego. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd.
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, ma obowiązek poszanowania statutu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4. Członkowstwa honorowego pozbawia Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

§ 15.

Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego następuje na skutek:

1) śmierci członka,
2) odejścia członka ze służby sędziowskiej, z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku,
3) złożenia przez członka Zarządowi Koła lub Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
4) prawomocnej uchwały Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka,
5) niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 m-cy, mimo pisemnych upomnień.

 

§ 16.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
3) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
5) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

 

§ 17.

Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 

§ 18.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
3) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 19.

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walny Zjazd członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.
5. Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.
6. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd członków Stowarzyszenia zwoływany przez Zarząd Główny. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 21.

Do Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie ogólnego programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego z uwzględnieniem § 28 ust.2, § 29 ust.3, §31 ust.2,
5) zatwierdzanie planu budżetowego i sprawozdań finansowych,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
8) uchwalanie zmian Statutu,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 22.

Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

 

§ 23.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.
2. Walne Zgromadzenie członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską lub za pomocą wiadomości poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym, przesłanej na adres podany w deklaracji zgłoszeniowej członka Stowarzyszenia.

 

§ 24.

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 25.

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walny Zjazd w liczbie co najmniej 2 członków.
2. W okresie pierwszej trzyletniej kadencji Zarząd Główny wybrany przez Walny Zjazd ma prawo samodzielnej kooptacji członków Zarządu bez konieczności zwoływania Walnego Zjazdu.

 

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu,
4) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu,
5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
6) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności ,
7) występowanie z wnioskiem do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
9) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz,
12) decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej,
13) podejmowanie uchwał o kooptacji członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zgodnie z postanowieniami statutu § 25 ust.2, § 29 ust.3, §31 ust.2
14) uchwalanie regulaminu organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego.

 

§ 27.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jego zastępcy. w razie równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

§ 28.

1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, zastępców, sekretarza, jego zastępcę oraz skarbnika i jego zastępcę.
2. Jeżeli Zarząd Główny liczy mniej niż 3 członków Zarząd składa się z prezesa i sekretarza.

 

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 27 ust 1.
3. W okresie pierwszej trzyletniej kadencji Zarząd Główny ma prawo kooptacji członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia bez konieczności zwoływania Walnego Zjazdu.

 

§ 30.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,
2) kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
3) kontrola opłacania składek członkowskich,
4) składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności,
5) wnioskowanie dotyczące udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
6) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
7) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.

 

§ 31.

1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 2 członków Stowarzyszenia, spośród których wybiera się przewodniczącego.
2. W okresie pierwszej trzyletniej kadencji Sad Koleżeński wybierany jest przez Zarząd Główny.

 

§ 32.

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania i rozstrzy¬gania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zjazdu, złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
4. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

 

Rozdział V
Koła Stowarzyszenia

 

§ 33

1. Koła Stowarzyszenia realizują cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Koła Stowarzyszenia powstają przy sądach na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
3. Teren działalności Koła i siedzibę określa Zarząd Główny.

 

§ 34.

Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

 

§ 35.

Władzami Koła są Zebranie Członków Koła i Zarząd Koła.

 

§ 36.

1. Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:

1) uchwalanie programu działania Koła,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
3) udzielanie Zarządowi Koła absolutorium,
4) wybór Zarządu Koła.

§ 37.

1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i co najmniej jednego członka zarządu, jeżeli Koło liczy mniej niż 6 członków Zarząd Koła składa się z przewodniczącego i skarbnika.
2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 38.

Koła Stowarzyszenia może zostać zlikwidowane na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze

 

§ 39.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dotacje,
3) zapisy i darowizny,
4) wpływy z działalności statutowej,
5) nabyte nieruchomości i ruchomości.

 

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§ 41.

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 42.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 43 .

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

 

Władze Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

 

 

Zarząd Główny

 

Prezes: sędzia Karolina Sosinska

 

Członek Zarządu: sędzia Anna Nitkowska – Sajdak

 

Członek Zarządu: sędzia Bernadetta Szaton

 

Członek Zarządu: sędzia Anna Smolińska

 

Członek Zarządu: sędzia Anna Rutkowska – Przasnek

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bac

 

Członek Komisji: sędzia Łukasz Ćmielewski

 

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Proć

 

Członek Komisji: sędzia Gabriela Krawczyk