Ius est ars boni et aequi

 

Stawiając sobie za cel działanie na rzecz fundamentalnych wartości prawa – dobra i słuszności – Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia aktywnie uczestniczy w udoskonalaniu prawa rodzinnego w Polsce. Jako dopełnienie tych działań Zarząd Stowarzyszenia powołał Zespół Ekspertów przy Stowarzyszeniu Pro Familia, w ramach którego rozpatrywane są zagadnienia prawne z zakresu kognicji sądu rodzinnego.

 

Członkowie Zespołu Ekspertów działają w charakterze niezależnych konsultantów i prezentują własny pogląd w danej sprawie.

 

W wyniku prowadzonych debat, otrzymywanych opinii prawnych i poglądów poszczególnych Członków Zespołu, Stowarzyszenie Pro Familia każdorazowo wypracuje własne stanowisko, które przedstawi w toku procesu legislacyjnego lub do wiadomości stosownych instytucji.

 

W zależności od decyzji Zarządu, analizowane kwestie zostaną poddane badaniom ankietowym wśród sędziów rodzinnych, bądź pozostawione do samodzielnego rozstrzygnięcia przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

W skład Zespołu, poza sędziami rodzinnymi, weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i środowisk wspierających sądownictwo rodzinne.

 

Dr Helena Ciepła – Sędzia Sądu Najwyższego (w st. spoczynku),

 

Bronisław Czech – Sędzia Sądu Najwyższego (w st. spoczynku),

 

Dr Alicja Czerederecka – Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych,

 

Dr Maciej Domański – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

 

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego,

 

Dr Tadeusz Jedynak – Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Słupsku,

 

Prof. dr hab. Rafał Kubiak – Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

 

Iwona Koper – Sędzia Sądu Najwyższego,

 

Andrzej Martuszewicz – były Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów,

 

Elżbieta Matyasik – Sędzia Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Okręgowego w Gliwicach, wykładowca KSSiP,

 

Dr Jerzy Słyk – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,

 

Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 

Prof. dr hab. Wanda Stojanowska – Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Prof. dr hab. Jacek Wierciński – Uniwersytet Warszawski

 

Robert Zegadło – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości