Kolegium redakcyjne kwartalnika „Rodzina i Prawo”

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, Izba Cywilna

 

 

Zastępca przewodniczącego:
Dr Joanna Nowacka – ekspert Instytutu Badań DNA

 

 

Członkowie:
Prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Prof. dr hab. Tomasz Justyński – UMK w Toruniu, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Grażyna Niemiałtowska – sędzia SO Warszawa – Praga w Warszawie
Prof. dr hab. Lech K. Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego, Izba Karna
Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – sędzia Sadu Najwyższego
Barbara Rymaszewska – sędzia WSA w Łodzi
Elżbieta Schubert – sędzia SO w Olsztynie
Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Wanda Stojanowska – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW
Prof. dr hab. Bogusław Sygit – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

Redakcja:

 

Redaktor Naczelny – sędzia Robert Zegadło, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Redaktor Tematyczny – Grażyna Nauka, Ministerstwo Sprawiedliwości
Sekretarz Redakcji – sędzia Karolina Sosinska

 

O kwartalniku

 

Rodzina i Prawo jest publikowana od 2006 r. Tematem wiodącym pisma jest prezentacja problematyki z zakresu kognicji sądu rodzinnego, a zatem obejmuje nie tylko prawo rodzinne i opiekuńcze, ale także postępowanie w sprawach nieletnich i inne sprawy powierzone sądowi rodzinnemu na mocy ustaw szczególnych. W tym zakresie tematycznym publikowane są artykuły, opinie, orzecznictwo, projekty aktów normatywnych, relacje o konferencjach naukowych, a także recenzje ukazujących się na rynku monografii oraz recenzje publikacji z innych periodyków.

 

Kwartalnik prezentuje też regulacje i projektowane rozwiązania prawa europejskiego, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mając na uwadze coraz częstsze przypadki spraw rodzinnych z „elementem zagranicznym”, periodyk porusza tematykę prawa rodzinnego i nieletnich w innych systemach prawnych, ale przede wszystkim koncentrując się na państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdyż z tymi krajami ruch osobowy rozwija się najszybciej, poza tym kraje te mają zbliżoną kulturę prawną i tam można przede wszystkim poszukiwać inspiracji de lege ferenda.

 

Pismo kierowane jest do szerokiego kręgu prawników – sędziów rodzinnych, adwokatów, radców prawnych oraz środowiska naukowego.

 

Przewodniczącym kolegium redakcyjnego kwartalnika jest prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, a redaktorem naczelnym sędzia Robert Zegadło – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

 


RiP nr 1 2006


RiP nr 2 2006


RiP nr 3 2006


RiP nr 4 2007


RiP nr 5 2007


RiP nr 6 2007


RiP nr 7-8 2008


RiP nr 9-10 2008


RiP nr 11 2009


RiP nr 12 2009


RiP nr 13 2009


RiP nr 14-15 2010


RiP nr 16 2010


RiP nr 17-18 2011


RiP 19 2011


RiP nr 20-21 2012


RiP nr 22 2012


RiP nr 23 2012


RiP nr 24 2013


RiP nr 25 2013


RiP nr 26 - 27 2013


RiP nr 28 2014


RiP nr 29 2014


RiP nr 30 - 31 2014

Informacje dla Autorów

 

Informacja dla autorów

 

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji w formie elektronicznej w edytorze Word 6.0 lub nowszym, dla następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy odstęp między wierszami.

 

Na pierwszej stronie należy zamieścić imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów) , nr telefonu, faxu, adres e-mail a także informację o statusie profesjonalnym autora (autorów) z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska.

 

Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie zawierające do 150 słów.

 

Materiały do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rodzinaiprawo@ibdna.pl, ewentualnie drogą pocztową z załączoną płytą CD na adres: Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione materiały zwracane są wyłącznie na życzenie autora.

 

Procedura recenzowania

 

Materiały publikowane w Rodzinie i Prawie poddawane są wstępnej kwalifikacji przez redakcję, w tym przez redaktora tematycznego a następnie podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

 

Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące pomiędzy recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 

Raz w roku redakcja udostępnia listę recenzentów na stronie internetowej.

 

Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

Recenzowany artykuł podlega odrzuceniu, gdy nie spełnia podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny prawa rodzinnego lub postępowania w sprawach nieletnich a w szczególności, gdy nie potwierdza ogólnej wiedzy autora w omawianej przez niego dziedzinie, zawiera istotne błędy merytoryczne lub nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego.

 

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów kwartalnika nie są ujawniane.

 

Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

 

W przypadku decyzji o publikacji, redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wynikających z opracowania redakcyjnego zmian tytułów, skrótów lub poprawek stylistyczno – językowych.

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

 

Ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Guest authorship występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

W celu przeciwdziałania będącym przejawem nierzetelności naukowej przypadkom ghostwriting i guest authorship, redakcja wprowadza następujące procedury:

 

  1. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał redakcji

 

  1. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

 

  1. Autorzy powinni podać wszelkie informacje o źródłach finansowania  przesłanej publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

 

Lista recenzentów

 

  1. Dr Beata Czarnecka-Dzialuk – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN

 

  1. Prof. dr hab. Joanna Haberko, Prodziekan ds. studenckich – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

 

  1. Dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski

 

  1. Prof. zw. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Komisji ds. Kodyfikacji Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka.

 

  1. Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski ‑ Katedra Historii Doktryn Polityczno‑Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Prawnego Ordo Iuris

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Wierciński ‑ Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego

 

  1. Dr Dagmara Woźniakowska‑Fajst ‑ Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ‑ Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim, INP PAN