O kwartalniku

 

Rodzina i Prawo jest publikowana od 2006 r. Tematem wiodącym pisma jest prezentacja problematyki z zakresu kognicji sądu rodzinnego, a zatem obejmuje nie tylko prawo rodzinne i opiekuńcze, ale także postępowanie w sprawach nieletnich i inne sprawy powierzone sądowi rodzinnemu na mocy ustaw szczególnych. W tym zakresie tematycznym publikowane są artykuły, opinie, orzecznictwo, projekty aktów normatywnych, relacje o konferencjach naukowych, a także recenzje ukazujących się na rynku monografii oraz recenzje publikacji z innych periodyków.

 

Kwartalnik prezentuje też regulacje i projektowane rozwiązania prawa europejskiego, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mając na uwadze coraz częstsze przypadki spraw rodzinnych z „elementem zagranicznym”, periodyk porusza tematykę prawa rodzinnego i nieletnich w innych systemach prawnych, ale przede wszystkim koncentrując się na państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdyż z tymi krajami ruch osobowy rozwija się najszybciej, poza tym kraje te mają zbliżoną kulturę prawną i tam można przede wszystkim poszukiwać inspiracji de lege ferenda.

 

Pismo kierowane jest do szerokiego kręgu prawników – sędziów rodzinnych, adwokatów, radców prawnych oraz środowiska naukowego.

 

Przewodniczącym kolegium redakcyjnego kwartalnika jest prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, a redaktorem naczelnym sędzia Robert Zegadło – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.