Informacje dla Autorów

 

Informacja dla autorów

 

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji w formie elektronicznej w edytorze Word 6.0 lub nowszym, dla następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy odstęp między wierszami.

 

Na pierwszej stronie należy zamieścić imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów) , nr telefonu, faxu, adres e-mail a także informację o statusie profesjonalnym autora (autorów) z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska.

 

Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie zawierające do 150 słów.

 

Materiały do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rodzinaiprawo@ibdna.pl, ewentualnie drogą pocztową z załączoną płytą CD na adres: Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione materiały zwracane są wyłącznie na życzenie autora.

 

Procedura recenzowania

 

Materiały publikowane w Rodzinie i Prawie poddawane są wstępnej kwalifikacji przez redakcję, w tym przez redaktora tematycznego a następnie podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

 

Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące pomiędzy recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 

Raz w roku redakcja udostępnia listę recenzentów na stronie internetowej.

 

Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

Recenzowany artykuł podlega odrzuceniu, gdy nie spełnia podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny prawa rodzinnego lub postępowania w sprawach nieletnich a w szczególności, gdy nie potwierdza ogólnej wiedzy autora w omawianej przez niego dziedzinie, zawiera istotne błędy merytoryczne lub nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego.

 

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów kwartalnika nie są ujawniane.

 

Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

 

W przypadku decyzji o publikacji, redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wynikających z opracowania redakcyjnego zmian tytułów, skrótów lub poprawek stylistyczno – językowych.

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

 

Ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Guest authorship występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

W celu przeciwdziałania będącym przejawem nierzetelności naukowej przypadkom ghostwriting i guest authorship, redakcja wprowadza następujące procedury:

 

  1. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał redakcji

 

  1. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

 

  1. Autorzy powinni podać wszelkie informacje o źródłach finansowania  przesłanej publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

 

Lista recenzentów

 

  1. Dr Beata Czarnecka-Dzialuk – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN

 

  1. Prof. dr hab. Joanna Haberko, Prodziekan ds. studenckich – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

 

  1. Dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski

 

  1. Prof. zw. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Komisji ds. Kodyfikacji Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka.

 

  1. Prof. dr hab. Aleksander Stępkowski ‑ Katedra Historii Doktryn Polityczno‑Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Prawnego Ordo Iuris

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Wierciński ‑ Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego

 

  1. Dr Dagmara Woźniakowska‑Fajst ‑ Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ‑ Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim, INP PAN