Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia promuje aktywność sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów wspierających sądownictwo rodzinne na rzecz poprawy prawa rodzinnego,  mając na uwadze wymierne korzyści nie tylko dla tych środowisk, ale również dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Temu celowi służy ogólnopolski konkurs „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej” organizowany pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf  oraz Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego .

 

Inicjatorem konkursu dla sędziów rodzinnych, który odbył się już w 2013 r. była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo. Redakcja w 2013 r. Konkurs ten realizowała wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

Od 2014 r. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję periodyku Rodzina i Prawo.

 

Zmienił się również nieco regulamin. Obecnie Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych, których najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Pro Familia, oraz do środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, m.in. kuratorów, asystentów sędziów, dla których nagrody przygotował wydawca periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym, autorzy prac poruszą istotne dylematy występujące w codziennej praktyce uczestników Konkursu, a niejednokrotnie zaproponują też sposób ich rozwiązania. Spostrzeżenia, refleksje i postulaty laureatów zeszłorocznego Konkursu spotkały się ze zrozumieniem i zainteresowaniem w środowisku sędziów rodzinnych. Publikacja ww. prac  stała się przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnościami interpretacyjnymi, z jakimi m.in. sędziowie rodzinni zmagają się w procesie stosowania prawa, ale także nad rolą i kondycją sądownictwa rodzinnego w ogólności.

 

W wyróżnionych pracach znalazły się także postulaty legislacyjne wynikające z bieżących problemów orzeczniczych. Wykazane przez sędziów laureatów zaangażowanie i troska o funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego pozwoliło na przedłożenie przez Stowarzyszenie Pro Familia stosownych wniosków sygnalizujących potrzebę nowelizacji przepisów prawa, adresowanych m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

 

Żywimy nadzieję, że inicjatywa konkursu nadal będzie się spotykać z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska sędziowskiego oraz zyska uznanie w środowiskach wspierających sądownictwo rodzinne.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, po zakończeniu konkursu laureaci zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, a ich prace opublikowane w periodyku Rodzina i Prawo. Jury wystąpi do Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o wykorzystanie informacji o wynikach Konkursu przy ocenie pracy i planowaniu rozwoju zawodowego sędziego. Informacje o nagrodach dla przedstawicieli innych zawodów zostaną przekazane pracodawcom tych osób lub innym właściwym podmiotom czy też organom.

 

Z postulatami wynikającymi z prac konkursowych laureatów możecie się Państwo zapoznać na stronie Stowarzyszenia Pro Familia w zakładce „Aktualności”, strona „Opinie”.

 

Powyżej w zakładce „Laureaci – galeria zdjęć” znajdują się dyplomy sędziów (zaprojektowane i wykonane przez redakcje periodyku RiP), którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia w konkursie w 2013 r.

Jury Konkursu – rok 2014

 

Przewodniczący Jury

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury

Prof dr hab. Wanda Stojanowska – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury

Dr Hanna Bzdak – sędzia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta Schubert – sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

Robert Zegadło – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo,

Karolina Sosinska – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, sekretarz Redakcji Rodzina i Prawo,

Janusz Stawiarski – wydawca periodyku Rodzina i Prawo.

 

 

 

Dzięki uprzejmości Redakcji Rodzina i Prawo prezentujemy dyplomy laureatów konkursu z roku 2013, w związku z powyższym zamieszczamy skład Jury z roku 2013.

 

Jury Konkursu – rok 2013

organizowanego przez Redakcję Rodzina i Prawo oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

Przewodniczący Jury

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński  – Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury

Prof dr hab. Wanda Stojanowska – Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW, Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury

Robert Zegadło – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Redaktor Naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo

Dr Hanna Bzdak – Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta Schubert – Członek Kolegium Redakcyjnego Rodzina i Prawo,

Janusz Stawiarski – Wydawca periodyku Rodzina i Prawo.

Od 2014 r. ogólnopolski konkurs dla sędziów organizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję pisma Rodzina i Prawo.

 

Dzięki uprzejmości redakcji periodyku Rodzina i Prawo prezentujemy dyplomy laureatów konkursu z roku 2013, kiedy to konkurs realizowany był jeszcze przez redakcję kwartalnika RiP i Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

Laureatami w 2013 roku zostali:

2013

I nagroda
Katarzyna Kościów-Kowalczyk
sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi

I nagroda
Karolina Sosinska
sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

II nagroda
Katarzyna Wieraszko
sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Wyróżnienie
Bernadetta Szaton
sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Wyróżnienie
Anna Kosobudzka
sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie

Wyróżnienie
Joanna Nawrot
sędzia Sądu Rejonowego w Żarach

 


Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

 

Pro Familia


 

Wydawca i Redakcja Kwartalnika

 

Rodzina i Prawo


Regulamin Konkursu

„Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej”

 

§1

 

Organizatorami Konkursu są:

– Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia,

– Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

– Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf,

– Ministra Sprawiedliwości – Marka Biernackiego.

 

§2

Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych, których najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Pro Familia oraz do środowisk wspierających sądownictwo rodzinne m.in. kuratorów, asystentów sędziów, dla których nagrody przygotował wydawca periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

§3

Celem Konkursu jest promowanie aktywności sędziów oraz przedstawicieli środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, zmierzającej do poprawy prawa stosowanego przez sądy rodzinne i w ten sposób uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko dla tych środowisk, ale również dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. poprzez skuteczną realizację w systemie prawa i praktyce sądowej praw człowieka i wolności obywatelskich, w tym praw dziecka.

 

Prace autorów – uczestników Konkursu powinny w szczególności zawierać spostrzeżenia, refleksje i postulaty wynikające z działalności sądów rodzinnych oraz ich organów pomocniczych.

 

Rozważania i konkluzje płynące z prac staną się przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnościami interpretacyjnymi pojawiającymi się w procesie stosowania prawa, ale także nad rolą i kondycją sądownictwa rodzinnego w Polsce.

 

§4

W oparciu o prace laureatów Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia sformułuje ewentualne postulaty wymagające podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu poprawę obowiązującego prawa
i skieruje je do odpowiednich resortów.

 

§5

Nagrodzone prace będą nieodpłatnie opublikowane na łamach kwartalnika Rodzina i Prawo. Inne prace mogą zostać opublikowane w razie ich zakwalifikowania do publikacji przez Redakcję kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

§6

Informacje o nagrodach przyznanych sędziom będą przekazywane właściwym Prezesom Sądów Apelacyjnych w celu ewentualnego wykorzystania przy ocenie pracy i planowaniu rozwoju zawodowego sędziego.

 

Informacje o nagrodach przyznanych przedstawicielom innych zawodów zostaną przekazane pracodawcom tych osób lub innym właściwym podmiotom czy też organom.
 

§7

Na Konkurs należy przesłać pracę pisemną o objętości około 4-8 stron maszynopisu A4 (czcionka 12, interlinia pojedyncza) opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, adresem kontaktowym, adresem e-mail oraz danymi dot.  miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji.

 

Przyjmowane będą tylko prace oryginalne, które nie zostały zgłoszone do innych konkursów.

 

§8

Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać dowolną ilość prac.

 

§9

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 marca 2015 r. w wersji elektronicznej na adres Stowarzyszenia Pro Familia: profamilia@sedziowierodzinni.pl lub w wersji papierowej z załączoną płytą CD na adres: Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo, ul Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w Konkursie. W przypadku prac przesyłanych w wersji papierowej decyduje data wpływu do Redakcji Rodzina i Prawo. Zwrot prac w wersji papierowej nastąpi tylko na życzenie autora w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia Konkursu.

 

§10

Nadesłane prace podlegają ochronie z tytułu praw autorskich.

 

§11

Autor powinien ujawnić ewentualny wkład innych osób w powstanie pracy konkursowej.

 

§12

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury w składzie:

 

Przewodniczący Jury:

 

prof. dr hab. Tadeusz ERECIŃSKI – Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury:

 

prof. dr hab. Wanda STOJANOWSKA – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich UKSW, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury:

 

dr Hanna BZDAK – sędzia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta SCHUBERT – sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo

Karolina SOSINSKA – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, sekretarz Redakcji Rodzina i Prawo,

Janusz STAWIARSKI – wydawca periodyku Rodzina i Prawo

Robert ZEGADŁO – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

 

 

§13

Nagrody dla laureatów konkursu:

 

– sędziowie otrzymają nagrody Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia: I nagroda w wysokości 1000 zł., II nagroda 750 zł. i III nagroda 500 zł. Nagrody finansowane są ze środków Stowarzyszenia.

 

– przedstawiciele środowisk wspierających sądownictwo rodzinne m.in. kuratorzy, asystenci sędziów otrzymają nagrody przygotowane przez wydawcę periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA: I nagroda w wysokości 1000 zł., II nagroda 750 zł. i III nagroda 500 zł.

 

Laureaci otrzymają również specjalnie wykonane na tę okazję pamiątkowe dyplomy oraz ich odpowiedniki w formie papierowej z przeznaczeniem do akt osobowych.

 

§14

Jury sporządzi protokół stwierdzający wyniki Konkursu, w którym wymieni nagrodzone prace oraz ich autorów, ze wskazaniem kolejności przyznanych nagród.

 

§15

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone w kwartalniku Rodzina i Prawo i na stronie internetowej Stowarzyszenia Pro Familia.

 

§16

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość podanych adresów.

 

§17

Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych, który po zakończeniu Konkursu zostanie trwale usunięty.

 

§18

Dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja, adres kontaktowy, adres e-mail, będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

 

Prace konkursowe zostały opublikowane w 26-27 numerze periodyku Rodzina i Prawo. Członkowie Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani pracami konkursowymi, a nie posiadają tego numeru kwartalnika, proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem.