Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

 

Pro Familia


 

Wydawca i Redakcja Kwartalnika

 

Rodzina i Prawo


Regulamin Konkursu

„Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej”

 

§1

 

Organizatorami Konkursu są:

– Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia,

– Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

– Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf,

– Ministra Sprawiedliwości – Marka Biernackiego.

 

§2

Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych, których najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Pro Familia oraz do środowisk wspierających sądownictwo rodzinne m.in. kuratorów, asystentów sędziów, dla których nagrody przygotował wydawca periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

§3

Celem Konkursu jest promowanie aktywności sędziów oraz przedstawicieli środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, zmierzającej do poprawy prawa stosowanego przez sądy rodzinne i w ten sposób uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko dla tych środowisk, ale również dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. poprzez skuteczną realizację w systemie prawa i praktyce sądowej praw człowieka i wolności obywatelskich, w tym praw dziecka.

 

Prace autorów – uczestników Konkursu powinny w szczególności zawierać spostrzeżenia, refleksje i postulaty wynikające z działalności sądów rodzinnych oraz ich organów pomocniczych.

 

Rozważania i konkluzje płynące z prac staną się przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnościami interpretacyjnymi pojawiającymi się w procesie stosowania prawa, ale także nad rolą i kondycją sądownictwa rodzinnego w Polsce.

 

§4

W oparciu o prace laureatów Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia sformułuje ewentualne postulaty wymagające podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu poprawę obowiązującego prawa
i skieruje je do odpowiednich resortów.

 

§5

Nagrodzone prace będą nieodpłatnie opublikowane na łamach kwartalnika Rodzina i Prawo. Inne prace mogą zostać opublikowane w razie ich zakwalifikowania do publikacji przez Redakcję kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

§6

Informacje o nagrodach przyznanych sędziom będą przekazywane właściwym Prezesom Sądów Apelacyjnych w celu ewentualnego wykorzystania przy ocenie pracy i planowaniu rozwoju zawodowego sędziego.

 

Informacje o nagrodach przyznanych przedstawicielom innych zawodów zostaną przekazane pracodawcom tych osób lub innym właściwym podmiotom czy też organom.
 

§7

Na Konkurs należy przesłać pracę pisemną o objętości około 4-8 stron maszynopisu A4 (czcionka 12, interlinia pojedyncza) opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, adresem kontaktowym, adresem e-mail oraz danymi dot.  miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji.

 

Przyjmowane będą tylko prace oryginalne, które nie zostały zgłoszone do innych konkursów.

 

§8

Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać dowolną ilość prac.

 

§9

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 marca 2015 r. w wersji elektronicznej na adres Stowarzyszenia Pro Familia: profamilia@sedziowierodzinni.pl lub w wersji papierowej z załączoną płytą CD na adres: Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo, ul Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w Konkursie. W przypadku prac przesyłanych w wersji papierowej decyduje data wpływu do Redakcji Rodzina i Prawo. Zwrot prac w wersji papierowej nastąpi tylko na życzenie autora w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia Konkursu.

 

§10

Nadesłane prace podlegają ochronie z tytułu praw autorskich.

 

§11

Autor powinien ujawnić ewentualny wkład innych osób w powstanie pracy konkursowej.

 

§12

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury w składzie:

 

Przewodniczący Jury:

 

prof. dr hab. Tadeusz ERECIŃSKI – Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury:

 

prof. dr hab. Wanda STOJANOWSKA – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich UKSW, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury:

 

dr Hanna BZDAK – sędzia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta SCHUBERT – sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo

Karolina SOSINSKA – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, sekretarz Redakcji Rodzina i Prawo,

Janusz STAWIARSKI – wydawca periodyku Rodzina i Prawo

Robert ZEGADŁO – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

 

 

§13

Nagrody dla laureatów konkursu:

 

– sędziowie otrzymają nagrody Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia: I nagroda w wysokości 1000 zł., II nagroda 750 zł. i III nagroda 500 zł. Nagrody finansowane są ze środków Stowarzyszenia.

 

– przedstawiciele środowisk wspierających sądownictwo rodzinne m.in. kuratorzy, asystenci sędziów otrzymają nagrody przygotowane przez wydawcę periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA: I nagroda w wysokości 1000 zł., II nagroda 750 zł. i III nagroda 500 zł.

 

Laureaci otrzymają również specjalnie wykonane na tę okazję pamiątkowe dyplomy oraz ich odpowiedniki w formie papierowej z przeznaczeniem do akt osobowych.

 

§14

Jury sporządzi protokół stwierdzający wyniki Konkursu, w którym wymieni nagrodzone prace oraz ich autorów, ze wskazaniem kolejności przyznanych nagród.

 

§15

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone w kwartalniku Rodzina i Prawo i na stronie internetowej Stowarzyszenia Pro Familia.

 

§16

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość podanych adresów.

 

§17

Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych, który po zakończeniu Konkursu zostanie trwale usunięty.

 

§18

Dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, pełniona funkcja, adres kontaktowy, adres e-mail, będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.