Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418).

Nowy akt prawny1

Z dniem 1 stycznia 2016 r. przestaną istnieć rodzinne ośrodki diagnostyczno - konsultacyjne, które z tym dniem stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

 

Powyższe zmiany wprowadza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418), która została ogłoszona 18 września 2015 r.

 

 

Zespoły będzie tworzył i znosił, w drodze zarządzenia, Minister Sprawiedliwości.

 

Zadaniem tychże, zgodnie z treścią art. 1 powołanej ustawy, jest sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także przeprowadzanie postępowań mediacyjnych, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla

[więcej]

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod redakcją Jacka Wiercińskiego zgłoszony do Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

W związku z ogłoszonym konkursem przez redakcję Przeglądu Sądowego i Wydawnictwo Wolters Kluwer, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia zgłosił do udziału w konkursie pozycję książkową pod tytułem Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod redakcją Jacka Wiercińskiego, Wydanie 1, stan prawny na dzień 10 września 2014 r., LexisNexis Warszawa 2014.

 

Powyższy komentarz jest pozycją wyjątkowo cenną dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych. Zawiera praktyczne zagadnienia, których nie omawiano uprzednio w komentarzach dotyczących spraw rodzinnych, uwzględniając prawo prywatne międzynarodowe, prawo unijne i europejskie.

 

Niniejsza pozycja omawia kompleksowo przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale również odnosi się do ustaw szczególnych z zakresu prawa rodzinnego (tzw. około-rodzinnych) co jest ważne z punktu widzenia praktyków, zarówno sędziów jak i prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

 

Komentarz odwołuje się szeroko do orzecznictwa Sądu Najwyższego jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co ułatwia rozwiązywanie problemów orzeczniczych przy stosowaniu prawa krajowego jak i regulacji unijnych.

 

Współautorami publikacji są praktycy (sędziowie, którzy orzekają bądź orzekali w sprawach rodzinnych) łączący wiedzę praktyczną z pogłębioną analizą prawną, doktryną i jak wyżej wspomniano, szeroko pojętym orzecznictwem. Zatem jest to publikacja niezwykle przydatna w praktyce prawniczej, prezentująca wszystkie istotne

[więcej]

Zakończył się nabór uczestników konferencji – Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – wpółorganizowanej przez Stowarzyszenie Pro Familia

IES logo

Uprzejmie informujemy, że w związku z wpływem ponad 200 zgłoszeń udziału w konferencji „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, zakończyliśmy nabór na ww. szkolenie.

 

Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Kraków, ul. Przy Rondzie 5) w dniach 4 – 6 grudnia 2015 r.

 

Oprócz sędziów w Konferencji udział wezmą psychologowie i pedagodzy opiniujący w sprawach rodzinnych. W zamyśle organizatorów standardy opiniowania w niniejszych sprawach, które zostaną sformułowane podczas Konferencji, powinny służyć jako wytyczne dla biegłych, jak również mogą być przydatne do dokonywania przez sąd oceny prawidłowości opracowania i formułowania wniosków opinii.

[więcej]

Apel w sprawie ataków na sędzię i pracowników Sądu Rejonowego w Nisku

godloZarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia dostrzega i z niepokojem analizuje pojawiające się w środkach masowego przekazu informacje oraz krytyczne oceny pochodzące od osób publicznych, na temat decyzji Sądu Rejonowego w Nisku o umieszczeniu trojga małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

 

Przekazywane informacje są wybiórcze, a ton i styl wypowiedzi w istotny sposób wpływa na emocje społeczne, wytwarzając atmosferę nieufności, a nawet nienawiści, nie tylko wobec Pani Sędzi Ewy Kopczyńskiej orzekającej w niniejszej sprawie, ale także wobec wszystkich sędziów.

 

Kolejny raz apelujemy do mediów, aby w odpowiedzialny sposób prezentowały własne materiały redakcyjne, jak również wystąpienia polityków. Informacja medialna powinna być obiektywna i zgodna z rzeczywistością, co niestety często ustępuje pogoni za sensacją.

 

W demokratycznym państwie wszystkie sprawy są rozpoznawane przez sądy na podstawie przepisów prawa, a orzeczenia sądów podlegają zaskarżeniu i kontroli wyższej instancji.

 

Nie ma wątpliwości, że rozstrzygnięcia

[więcej]

W dniu 29 sierpnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Pomnik rodzina

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia opiniując projekt ww. ustawy wskazywało, że jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, opisanych w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest rozstrzygniecie o władzy rodzicielskiej. W świetle unormowań sprzed nowelizacji, w razie braku porozumienia, o którym mowa w art. 58 k.r.o. sąd jest zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, a reguluje ją art. 107 k.r.o.

 

Taka konstrukcja nie znajdowała żadnego uzasadnienia, prowadziła jedynie do niepotrzebnego antagonizowania stron, rozróżniania rodziców na pierwszo i drugoplanowych, gdy częstokroć brak było podstaw do uznania, że ograniczenie wynika  z nieodpowiednich kwalifikacji rodzica.

 

Ustawodawca również błędnie obligował sąd do rozstrzygnięcia o kontaktach w sprawach o rozwód, nawet w przypadku porozumienia między rodzicami, którzy nie zgłaszają potrzeby regulowania kontaktów z dzieckiem. Taka konstrukcja spotykała się od lat ze słuszną krytyką, albowiem nie służyła żadnemu celowi w przypadku braku konfliktu w tym zakresie między rodzicami.

 

Z wyżej opisanych powodów Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia pozytywnie oceniło zmianę unormowań zawartych w art. 58 k.r.o. i art.107 k.r.o.

 

Wprowadzone rozwiązania w zakresie nowelizacji art.

[więcej]

Informacje uzupełniające dotyczące organizacji II Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

10733922_741589839248619_5879134330531057732_oUczestnicy zainteresowani wcześniejszym przyjazdem na Kongres do Zakopanego, w dniu 12 września 2015 r. (sobota), mogą skorzystać z niezwykle korzystnych warunków zakwaterowania, jakie Stowarzyszenie Pro Familia wynegocjowało z Hotelem Belvedere.

 

Dodatkowo, na dzień 12.09.2015 r. Stowarzyszenie Pro Familia zaplanowało wyjątkowy koncert, w trakcie którego uczestnicy Kongresu będą mieli okazję wysłuchać utworów kompozytorów, których żadnemu melomanowi bliżej przedstawiać nie trzeba. Będą to Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Saverio Mercadante.

 

Sławą nie ustępują im również wykonawcy, zaliczani do najwybitniejszych wirtuozów swoich instrumentów: izraelska klarnecistka Shirley Brill oraz polski flecista Łukasz Długosz. Towarzyszyć im będzie uznana orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją jednego z najzdolniejszych polskich dyrygentów, Michała Dworzyńskiego.

 

 

PREWKI_IMG_0543_fot_Piotr_MarkowskiKoncert rozpocznie się o godzinie 19.00, w repertuarze:

 

W.A. Mozart      –  Symfonia nr 40 g-moll KV 550

 

G. Rossini         –  Introdukcja i temat z wariacjami na klarnet i orkiestrę

 

S. Mercadante   –   Koncert e-moll op. 57 nr 2 na flet i orkiestrę

 

W.A. Mozart      –   Koncert A-dur na klarnet i orkiestrę KV 622

 

 

W dniu 5 sierpnia br. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia skierowało pismo do wszystkich sądów w Polsce informujące zainteresowanych sędziów o kosztach:

 

– obiadokolacji w sobotę 12 września w Hotelu Belvedere,

– koncertu orkiestry Sinfonietta Cracovia,

– noclegu ze śniadaniem 12/13 września br. w pokoju 2 os. w Hotelu Belvedere.

 

Ilość miejsc ograniczona, członkowie Stowarzyszenia Pro Familia mają zagwarantowane pierwszeństwo udziału, decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty (nr konta 40 1160 2202 0000 0002 5991 1778 ) oraz przesłania potwierdzenia na mail profamilia@sedziowierodzinni.pl

 

 

 

PREWKI_IMG_0767_fot_Piotr_Markowski

[więcej]

Konferencja – Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – wpółorganizowana przez Stowarzyszenie Pro Familia

IES logoStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uprzejmie informuje, że w dniach 4-6 grudnia 2015 r. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”.

 

Konferencja, na którą zapraszają organizatorzy: Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Krakowie i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, odbędzie się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.

 

Z uwagi na coraz większą liczbę spraw, w których rozstrzygane są kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej, powstała pilna potrzeba sformułowania standardów opiniowania w niniejszych sprawach. Standardy mają stanowić przede wszystkim wytyczne dla biegłych, ale będą również przydatne do oceny przez sąd prawidłowości

[więcej]

Kondolencje

Zdjecie Tadeusz JedynakZ wielkim smutkiem żegnamy wspaniałego Przyjaciela, mądrego i dobrego Człowieka, Eksperta Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

 

dr. Tadeusza Jedynaka

 

Rodzinie, Bliskim oraz służbie kuratorskiej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Sędziów Rodzinnych

Pro Familia

 

Dr Tadeusz Jedynak – doktor nauk humanistycznych, socjolog, Kurator Okręgowy w Słupsku, wiceprezes Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, autor wielu publikacji naukowych i metodycznych, m.in. „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”, „Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych”, współorganizator konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość-przyszłość”, jeden z przedstawicieli służby kuratorskiej w trakcie prac legislacyjnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia - zmarł 29 lipca 2015 r.

 

Dr Tadeusz Jedynak stanowił i będzie stanowić wzór dla następnego pokolenia kuratorów. Zaangażowanie, praca zawodowa i pasja, z jaką służył społeczeństwu i wymiarowi sprawiedliwości oraz jego rzeczywisty wkład w podniesienie prestiżu służby kuratorskiej były immanentną częścią jego działalności.

 

W 2015 roku Minister Sprawiedliwości odznaczył dr. Tadeusza Jedynaka najwyższym odznaczeniem resortowym – Srebrnym Medalem „Lex Veritas Iustitia” za niemalże 25 lat pracy zawodowej i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości, w 2009 r. Brązowym Medalem Ministra Sprawiedliwości.

 

Lex Veritas Iustitia – Słowo, Prawda, Sprawiedliwość.  W naszej pamięci dr Tadeusz Jedynak pozostanie zawsze autorytetem i ekspertem w dziedzinie kurateli sądowej, człowiekiem z wielkim zaangażowaniem działającym na rzecz służby kuratorskiej, dobra dziecka, budującym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, pełnym ciekawych inicjatyw służących obywatelom.

 

Przede wszystkim był dla nas Przyjacielem, dobrym i mądrym Człowiekiem i takiego będziemy Go pamiętali.

[więcej]

Międzynarodowy Dzień Dziecka – ogólnopolska akcja edukacyjna Stowarzyszenia Pro Familia wsparta przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

Prawo do nietykalnosciStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia stale działa na rzecz środowiska sędziów rodzinnych organizując, debaty, szkolenia i spotkania integracyjne, ale nie zapomina również o działaniach na rzecz dzieci.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka [ czytaj więcej ... Załącznik nr 1]

 

Materiały te, ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci” wraz z 4000 prac plastycznych, Stowarzyszenie Pro Familia przekazało do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce z prośbą o ich prezentację na terenie sądów.

 

Sędziowie rodzinni starają się w ten niecodzienny sposób zachęcić dorosłych, którzy występują przed sądem, do zwrócenia uwagi na przekaz, jaki wyłania się z prac plastycznych dzieci.

 

Mali ludzie często nie znają swoich praw i przyjmują za pewnik to, co mówią im dorośli,  dlatego łatwo ich skrzywdzić. Należy również pamiętać o tym, że  nie wszyscy dorośli znają prawa dziecka.

 

Właśnie z tego powodu Stowarzyszenie Pro Familia kontynuuje zeszłoroczną akcję „Sędziowie rodzinni dzieciom” objętą honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, w ramach której odbył się konkurs plastyczny „Prawa

[więcej]

Kongres sędziów rodzinnych w Zakopanem, Hotel Belvedere, 13 – 17 września 2015 r.

hotelTegoroczny kongres sędziów rodzinnych organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo będzie najliczniejszym z dotychczasowych zakopiańskich kongresów sędziów rodzinnych. Wynika to m.in. ze stale rosnącej ilości członków Stowarzyszenia Pro Familia.

 

Tak duża liczba uczestników pozwala na podjęcie ogólnopolskiej debaty sędziów rodzinnych, służącej ujednoliceniu praktyki orzeczniczej sądów rodzinnych oraz integrację środowiska sędziowskiego.

 

W najbliższym czasie przedstawimy godzinowy program zajęć i informację na temat zakwaterowania.

[więcej]