Aktualności

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418).

Nowy akt prawny1Z dniem 1 stycznia 2016 r. przestaną istnieć rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne, które z tym dniem stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

 

Powyższe zmiany wprowadza ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418), która została ogłoszona 18 września 2015 r.

 

Zespoły będzie tworzył i znosił, w drodze zarządzenia, Minister Sprawiedliwości.

 

Zadaniem tychże, zgodnie z treścią art. 1 powołanej ustawy, jest sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także przeprowadzanie postępowań mediacyjnych, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

 

W skład zespołu obligatoryjnie muszą wchodzić: specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży (art. 2 ust. 1).

 

Niniejsza ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego (dodaje art. 290 1 ), ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, włączając do wydatków zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

 

Pobierz tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418)

« Powrót