Konferencje i debaty

Debata dotycząca nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sąd Najwyższy, 4 czerwca 2014 r.

Członkowie Stowarzyszenia Pro Familia otrzymają pełny zapis sprawozdania.

 

 

 

Nagrania fragmentów debaty:

 

 

Wykład prof. Violetty Konarskiej – Wrzosek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Kierunki, cele i szczegółowe rozwiązania reformy postępowania w sprawach nieletnich.

 

 

Dyskusja z udziałem prof. Violetty Konarskiej – Wrzosek i sędziów: SSN Anny Owczarek, SSA dr Piotra Góreckiego, SSO Doroty Trautman, SSO Roberta Zegadło.

Moderator:  SSO Robert Zegadło.

 

 

 

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyła się debata szkoleniowa poświęcona nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Miejscem obrad była sala główna Sądu Najwyższego im. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

Powitania licznie zebranych ok. 130 uczestników i rozpoczęcia obrad dokonał Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

 

Następnie gości i prelegentów powitali: sędzia Robert Zegadło – w imieniu redakcji kwartalnika Rodzina i Prawo oraz sędzia Karolina Sosinska – w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Omawianie zmian w u.p.n. rozpoczęto od referatu prof. dr hab. Violetty Konarskiej – Wrzosek prezentującego kierunki, cele oraz szczegółowe rozwiązania reformy  postępowania w sprawach nieletnich. Pani Prof. podkreśliła, że jednym z podstawowych założeń nowelizacji u.p.n. było odejście od proponowanego uprzednio penalnego podejścia do oceny zachowań nieletniego. Aktualnie ustawodawca akcentuje aspekt wychowawczy postępowania, czego wyrazem jest odwołanie się w szerszym stopniu do procedury cywilnej postępowania nieprocesowego.

 

Po przerwie kawowej rozpoczęto analizę zagadnień zgłoszonych przez sędziów rodzinnych z obszaru całego kraju, które sprawiają trudności orzecznicze, a dotyczą nowelizacji u.p.n.

 

Na pytania odpowiadali eksperci:  SSA dr Piotr Górecki, prof. dr. hab Violetta Konarska – Wrzosek, SSN Anna Owczarek, SSO Dorota Trautman, SSO Robert Zegadło.

 

Debatę rozpoczęto od kwestii stricte technicznych m.in. rejestracji spraw po wprowadzeniu nowelizacji, kwestii związanych ze sporządzaniem protokołów, kolejno zakresem i sposobem pouczania nieletniego, jego wysłuchaniem, pozycją pokrzywdzonego w postępowaniu. Wiele z poruszanych kwestii wywołało ożywioną dyskusję.

 

Po przewie obiadowej kontynuowano  dalszą analizę zgłoszonych zagadnień m.in. kwestie związane ze zbieraniem, przeprowadzeniem dowodów, procedowaniem poprzedzającym umieszczenie nieletniego w schronisku, pozycją rodziców nieletniego w postępowaniu.

 

Z uwagi na przebieg dyskusji oraz dużą aktywność uczestników spotkania, debata przekroczyła planowany czas o 1,5 godziny.

 

Uprzejmie informujemy, że przygotowujemy obszerne sprawozdanie z debaty, prezentujące stanowisko ekspertów w odniesieniu do nadesłanych ok. 50 zagadnień.

 

Ze względu na ponoszone przez Stowarzyszenie Pro Familia koszty organizacji działań wpływających na poprawę pracy orzeczniczej sędziów rodzinnych, Stowarzyszenie prześle sprawozdanie z debaty tylko do członków Stowarzyszenia Pro Familia, którzy poprzez opłacanie składek umożliwiają ww. działalność.