Aktualności

Zebranie Członków założycieli Stowarzyszenia „Pro Familia” oraz rejestracja Stowarzyszenia

W dniu 14 marca 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”.

 

Zebranie otworzyła sędzia Karolina Sosinska, która przedstawiła zebranym powody wystąpienia z wnioskiem o założenie nowego Stowarzyszenia proponując jego nazwę „Pro Familia”, jak również wskazała główne cele i plan działań oraz sposób ich realizacji.

 

Stowarzyszenie będzie realizowało kompleksowe działania na rzecz środowiska sędziów rodzinnych poprzez m. in:

 

– organizowanie dla Członków spotkań i debat dotyczących problematyki prawa rodzinnego,

 

– zawarcie umowy z redakcją periodyku Rodzina i Prawo, w ramach której umożliwi Członkom Stowarzyszenia otrzymywanie kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

– utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Członkami Stowarzyszenia z terenu całego kraju, poprzez wysyłanie anonimowych ankiet, celem zapoznania się z sygnalizowanymi przez sędziów zagadnieniami prawnymi, powodującymi trudności orzecznicze czy rozbieżnościami merytorycznymi w stosowaniu prawa pomiędzy sądami I i II instancji, których efektem jest  nieuzasadnione uchylenie bądź zmiana orzeczeń I instancji. Przesyłane ankiety będą dotyczyły również planowanych istotnych  zmian w prawie rodzinnym,

 

– współpracę z instytucjami inicjującymi zmiany w prawie rodzinnym i w ten sposób działanie na rzecz poprawy prawa rodzinnego w Polsce, umożliwiając środowisku sędziowskiemu aktywny udział w jego udoskonalaniu  i tworzeniu,

 

– podejmowanie działania na rzecz poprawy prawa rodzinnego w Polsce również poprzez prezentowanie stanowiska sędziów wobec projektów aktów prawnych przekazywanych do Stowarzyszenia,

 

– inicjowanie spotkań i dyskusji w ramach powołanego w tym celu Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Pro Familia,

 

– realizację konferencji i szkoleń dla Członków Stowarzyszenia,

 

– promowania aktywności sędziów w ramach ogólnopolskiego konkursu dla sędziów rodzinnych dotyczącego problematyki z zakresu kognicji sądu rodzinnego,

 

– zgłaszanie postulatów legislacyjnych poszczególnym resortom,

 

– organizację społecznej akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, w ramach której sędziowie rodzinni oraz inne osoby będą mogły przekazać 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom,

 

– dbanie o zaufanie społeczne poprzez prezentowanie rzeczywistego wizerunku sędziego rodzinnego, często odmiennego niż ukazywany w mediach.

 

Ponadto podczas zebrania m.in. powołano Komitet Założycielski, uchwalono statut Stowarzyszenia i wybrano Zarząd Główny oraz Komisję Rewizyjną.

 

W dniu 18 marca 2014 r. Komitet Założycielski złożył w KRS dokumentację wymaganą do rejestracji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

« Powrót