Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie sposobu funkcjonowania rozporządzenia Rady (WE)

Flaga EU

Konsultacje społeczne w sprawie sposobu funkcjonowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 („rozporządzenie Bruksela IIa”)

 

Liczba sporów w sprawach rodzinnych w UE wzrosła ze względu na większą mobilność obywateli oraz rosnącą liczbę rodzin międzynarodowych, zwłaszcza rodzin, których członkowie są obywatelami różnych krajów, mieszkają w różnych krajach UE lub w kraju UE, którego jedno z nich lub oboje nie są obywatelami.

 

Rozporządzenie Bruksela IIa (zwane dalej „rozporządzeniem”) jest podstawą unijnej współpracy sądowej w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2005 r. we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii.

 

Rozporządzenie określa w sytuacjach o charakterze transgranicznym sąd właściwy dla małżonków, którzy chcą się rozwieść, pozostać w separacji lub unieważnić małżeństwo. Jeżeli chodzi o stosunki między dziećmi i ich rodzicami, bez względu na to, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, rozporządzenie określa właściwość sądu do rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym pieczy nad dzieckiem i prawa do odwiedzin, przede wszystkim w celu ochrony dobra dziecka. W przypadku uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców rozporządzenie określa procedurę powrotu dziecka do miejsca zwykłego pobytu.

 

Ponadto rozporządzenie zapobiega prowadzeniu różnych postępowań równolegle przed sądami różnych państw UE i ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu orzeczeń, dokumentów urzędowych lub porozumień w oparciu o wzajemne zaufanie między państwami UE.

 

Ostatnio Komisja rozpoczęła przegląd funkcjonowania tego rozporządzenia. W tym celu opublikowała sprawozdanie dotyczące sposobu jego stosowania. Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w ogólnej ocenie funkcjonowania rozporządzenia.

 

Kwestionariusz jest skierowany do jak najszerszych kręgów społeczeństwa, ponieważ ważne jest, by Komisja Europejska uzyskała opinie wszystkich zainteresowanych osób prywatnych, prawników, pracowników akademickich, organizacji, sądów, organów krajowych i państw członkowskich. Nawet jeżeli nie są Państwo ekspertami w tej dziedzinie, zachęcamy do udzielenia odpowiedzi przynajmniej na wybrane pytania.

 

Źródło: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BXLIIA?surveylanguage=PL

« Powrót