Aktualności

Działalność Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia na rzecz młodzieży.

Seminarium po DRUGIEStowarzyszenie Pro Familia konsekwentnie realizuje cele statutowe.

 

Działania nie koncentrują się tylko na środowisku sędziów rodzinnych, lecz zgodnie z przedstawionymi założeniami funkcjonowania naszej organizacji jesteśmy również aktywni w pracy na rzecz młodzieży, w tym wypadku rozpoczynającej start w dorosłe życie.

 

Dlatego wspieramy projekt mający na celu zapobieganie przejawom nieprzystosowania społecznego nieletnich.

 

Stowarzyszenie Pro Familia wspólnie z Fundacją po DRUGIE przygotowało seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”, które odbędzie się w dn. 8-10 października 2014 r. w Jadwisinie.

 

 

Logo seminarium

 

Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania

 

Jadwisin – 8 – 10 października 2014

Seminarium poruszać będzie zagadnienia z zakresu usamodzielnienia wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych w kontekście uwarunkowań systemowych dotyczących tego procesu jak również możliwości wyposażenia młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poza placówką. Do poruszanej w ramach seminarium problematyki zostaną ponadto włączone zagadnienia dotyczące praw człowieka i równego traktowania. W seminarium poza specjalistami – teoretykami i praktykami wezmą udział byłe wychowanki i wychowankowie placówek, którzy zabiorą głos we własnej sprawie i będą mogli bezpośrednio odnieść się do rozwiązań i metod pracy, które ich dotyczą. Ostatni dzień seminarium zostanie poświęcony problematyce ofiar i sprawców przestępstw na tle seksualnym.

 

 

ORGANIZATORZY:

Fundacja po DRUGIE

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

DZIEŃ PIERWSZY

10.00 – 12.00

 

Proces usamodzielnienia z perspektywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: narzędzia, monitorowanie, efektywność procesu resocjalizacji nieletnich.

 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

 

Sukcesy i porażki w resocjalizacji nieletnich

12:30-13:30

 

Resocjalizacja nieletnich – między profesją a powołaniem – Grzegorz Bulenda, dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

 

13:30 – 14:00

 

Byli wychowankowie placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w zakładzie karnym – dr Renata Szczepanik, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

 

 

14:00 – 15:00 OBIAD

 

Programy przygotowujące wychowanki i wychowanków do procesu usamodzielnienia realizowane w ośrodkach resocjalizacyjnych:

 

15:00 – 16:00

 

ABSOLWENT – motywacja do aktywnego działania – Monika Zdrzyłowska, dyrektor MOW nr 2 w Warszawie

 

 

USAMODZIELNIENIE – autorski program skierowany do wychowanek Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy – Ireneusz Stawiński, wychowawca SdNiZP, wiceprezes Fundacji po DRUGIE

 

Specyfika procesu usamodzielnienia wychowanków zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym – Konrad Maciejaszek, dyrektor Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim

 

16:00- 16:30 PRZERWA KAWOWA

 

16:30 – 17:00

 

Skuteczna aktywizacja zawodowa wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – budowa właściwych postaw i przeciwdziałanie stereotypom – Paulina Bednarz, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

 

17:00 – 17:30

 

Usamodzielnienie wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych  z punktu widzenia pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie – Jolanta Sobczak, dyrektorka Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

 

17:30 – 18:00

 

Potrzeby, nadzieje, rzeczywistość – proces usamodzielnienia z perspektywy byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych – Magda i Łukasz, byli wychowankowie placówek

 

18:00 – 18:15

 

Proces usamodzielnienia  wychowanków placówek resocjalizacyjnych z perspektywy studenta pedagogiki resocjalizacyjnej  – Angela Sikorska, Naukowe Kolo Resocjalizacji, UŁ

 

19:00 KOLACJA

 

20:00

 

Film dokumentalny zrealizowany w ZP w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu Fundacji po DRUGIE „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 


DZIEŃ DRUGI

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

 

Zakład poprawczy – dla kogo?

10:00 – 10:45

 

Profil wychowanków zakładów poprawczych – środowisko pochodzenia, popełnione czyny, konieczne oddziaływania w perspektywie readaptacji – wychowawca ZPiSdN w Raciborzu

 

 

Profil wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych – Joanna Kulesza oraz Katarzyna Giemza; Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

10:45 – 11:15

 

Umieszczanie nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach poprawczych w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – sędzia Tomasz Bac, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

 

11:15 – 12:00

 

DYSKUSJA

 

12:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA

 

 

12:30 – 13:30

 

Krajowy Mechanizm Prewencji (niezależny organ wizytujący) o sytuacji wychowanek
i wychowanków placówek resocjalizacyjnych w Polsce – przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Do udziału w konferencji został również zaproszony Rzecznik Praw Dziecka.

 

13:30 – 14:30 OBIAD

 

14:30 – 15:00

 

Działania na rzecz wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne w pracy Fundacji po DRUGIE – Agnieszka Sikora, prezeska zarządu Fundacji po DRUGIE

 

15:00 – 15:30

 

Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich –  regulacje ustawowe i praktyka orzecznicza – Karolina Sosińska, sędzia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

 

 

15:30 – 16:00

 

Współpraca międzynarodowa w ramach europejskiego projektu „Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja” – Agnieszka Świderek, prezeska PSEP, koordynatorka programu „Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja”, Daphne III

 

16:00 – 16:30  PRZERWA KAWOWA

 

16:30 – 18:30

 

Przemoc seksualna jako szczególny rodzaj instrumentalnej przemocy rówieśniczej – metajęzyk, etiologia, charakterystyka ofiary i sprawcy – Jacek Tyc, wychowawca
w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdrój, trener Towarzystwa Rozwoju Rodziny w  Warszawie

 

19:30 UROCZYSTA KOLACJA

 

DZIEŃ TRZECI

 

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

 

10:00 – 11:00

 

Autonomia seksualna a przestępstwo zgwałcenia –  prof. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

 

11:00 – 11:30

 

Rówieśnicze kontakty seksualne – aspekty prawne i społeczne – dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski

 

11:30 – 12:30

 

Profilaktyka i procedury interwencyjne – wskazania standaryzacyjne w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej w placówkach izolacyjnych dla nieletnich – Jacek Tyc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach, trener Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie

 

12:30-13:00 PRZERWA KAWOWA

 

13:00 – 14:00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

14:00 OBIAD

 

WYJAZD

 

Nabór uczestników konferencji rozpoczął się 9 czerwca 2014

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Cena/osoba: 650 zł

 

Cena zawiera:

 

    • zakwaterowanie
    • wyżywienie
    • materiały konferencyjne (pakiet)

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres:

fundacja@podrugie.pl

 

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy (ten sam adres) lub telefoniczny: 693904044

 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę placówki/instytucji, liczbę uczestników, dane do faktury

 

Konferencja jest zorganizowana w ramach programu Daphne III współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej

« Powrót